Porozmawiaj z
konsultantem
 • Dokonaj wyboru tematu rozmowy
 • Podaj swoje dane kontaktowe

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem w ciągu 24 godzin.

 • Preferencyjne kredyty dla Każdego
  RACHUNKI BANKOWE
  rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy UNIKONTO

  Rachunek UNIKONTO to wielofunkcyjny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Służy do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy może założyć każda osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych, bez względu na wysokość dochodów.

  Rachunek UNIKONTO umożliwia:

  - zakładanie terminowych lokat oszczędnościowych,
  - dokonywanie bezprowizyjnych wypłat za pomocą kart płatniczych w bankomatach należących do wszystkich banków spółdzielczych w Polsce oraz SGB Bank S.A., BPS, SGB (lista bezprowizyjnych bankomatów),
  - dokonywanie bezgotówkowych transakcji, regulowania należności w placówkach handlowych i usługowych za pomocą kart płatniczych w kraju i za granicą,
  - wygodne regulowanie stałych opłat np. płatności za mieszkanie, telefon itp.,
  - obsługę za pośrednictwem Internetu (UBE),
  - korzystanie z kredytu,
  - bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych,

  W zależności od Twoich potrzeb, mamy dla Ciebie różne rodzaje rachunków Unikonto prowadzone w złotych:

  Unikonto Standard

  Podstawowy rachunek dla klientów, którzy zadeklarują regularne wpływy na rachunek bankowy.
  Unikonto Emeryt

  Rachunek przeznaczony jest dla osób, które posiadają decyzję o przyznaniu emerytury bądź świadczenia przedemerytalnego.

  Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych W Banku Spółdzielczym w Przysusze

  Rachunek TOP-Konto dla Młodych

  To nowoczesny i wielofunkcyjny rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy dla osób pomiędzy 18 i 30 rokiem życia.

  Otwierając TOP-Konto otrzymujesz:

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta,
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty z konta,
  • 0 zł za standardowe krajowe przelewy zewnętrzne i wewnętrzne,
  • 0 zł za realizację stałych zleceń, poleceń zapłaty,
  • 0 zł za wydanie i używanie karty płatniczej do konta, z funkcją szybkich płatności zbliżeniowych,
  • 0 zł za dostęp do Usług Bankowości Elektronicznej UBE,
  • 0 zł za wydanie i użytkowanie tokena do  UBE,
  • 0 zł za krajowe przelewy zewnętrzne i wewnętrzne realizowane za pomocą UBE.
  Rachunek a'vista w walutach wymienialnych

  Rachunek a’vista służy do gromadzenia środków w walutach wymienialnych na oprocentowanych rachunkach z możliwością natychmiastowego ich wypłacenia.
  Rachunek może być prowadzony w następujących walutach:

  • euro (EUR),
  • dolar amerykański (USD),
  • funt szterling (GBP).

  Za pośrednictwem rachunków walutowych możliwe jest proste i wygodne przeprowadzanie rozliczeń zagranicznych niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

  Masz możliwość dokonywania wpłat i wypłat w dowolnym czasie i w dowolnej kwocie.

  Rachunek oszczędnościowy w PLN z wkładami płatnymi na żądanie

  Rachunek przeznaczony jest do gromadzenia wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, do rachunku wystawiana jest książeczka oszczędnościowa.

  Korzyści:

  • tradycyjny sposób oszczędzania,
  • dzięki książeczce oszczędnościowej można swobodnie kontrolować stan swoich środków na koncie,
  • wpłaty i wypłaty z książeczki bez prowizji w dowolnym czasie i w dowolnej kwocie,
  • wpłaty na książeczkę mogą być dokonywane w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej.
  Rachunek oszczędniościowy indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE)

  To rachunek zwiększający Twoje dochody w okresie emerytalnym.
  Wpłaty na rachunek mogą być dokonywanie przez osobę fizyczną, która ukończyła 16 lat i w ciągu danego roku kalendarzowego osiągała dochody ze stosunku pracy.

  Wpłaty na rachunek IKE możesz dokonywać w formie:

  • gotówkowej,
  • bezgotówkowej.

  Wpłaty dokonywane na rachunek IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za dany rok, określonego w ustawie budżetowej. Kwota pierwszej wpłaty, lub każdej następnej nie może byc niższa niż 100,00 PLN.

  Dodatkową korzyścią rachunku IKE jest zwolnienie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku od tzw. podatku Belki.

  Środki na rachunkach oszczędnościowych objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych. Gwarancje określone są w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
  DEPOZYTY - TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNIOŚCIOWE
  Lokaty promocyjne
  Okazjonalnie oferujemy lokaty promocyjne pod dowolną nazwą handlową w ramach prowadzonej przez bank promocji.

  Do otwarcia rachunku lokaty promocyjnej wymagane jest zdeponowanie środków pieniężnych w wysokości nie niższej, niż kwota minimalna lokaty promocyjnej określona przez bank w warunkach promocji.

  W Uchwale Zarządu Banku określone są zasady i warunki otwierania lokat promocyjnych.
  Lokata terminowa dla osób fizycznych

  Oferujemy terminową lokatę oszczędnościową na okres, który jest najbardziej dla Ciebie dogodny:

  • 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 i 60 – miesięczne okresy przechowywania (lokaty o zmiennym oprocentowaniu).

  Wpłata na rachunek oszczędnościowej lokaty terminowej może następować w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelewem). Wpłaty dokonywane są jednorazowo w dowolnie deklarowanej wielkości.

  Minimalna kwota środków pieniężnych deponowana na rachunku lokaty wynosi:

  • dla rachunków prowadzonych w złotych - 500,00 zł,
  Lokata terminowa dla osób fizycznych w walutach wymienialnych

  Proponujemy Ci terminową lokatę prowadzoną w walutach wymienialnych:

  • euro (EUR),
  • dolar amerykański (USD),
  • funt szterling (GBP), dla osób fizycznych.

  Minimalna kwota depozytu w walutach wymienialnych wynosi 200 EUR /USD/GBP.

  Minimalna kwota depozytu z negocjowanym oprocentowaniem w walutach wymienialnych wynosi 10.000 EUR /USD/GBP.

  Odsetki od lokaty zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku mogą być:

  • przekazane na wskazany rachunek bankowy,
  • wypłacone jednorazowo gotówką,
  • dopisane do depozytu odnowionego powiększając jego kwotę.

  Minimalna kwota środków pieniężnych deponowana na rachunku lokaty wynosi:

  • dla rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych - 200,00 EUR, 200 USD, 200 GBP lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku.,


  Lokata RYNKOWA Plus

  KORZYŚCI

  • oprocentowanie zmienne, zależne od zmian rynkowych stóp procentowych (stawka WIBID)
  • bezpieczeństwo zdeponowanych środków,
  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
  • brak opłat za wpłaty i wypłaty,
  • pewny zysk z założonej lokaty,
  • możliwość bezpłatnego ustanowienia pełnomocnictw do rachunku,
  • możliwość dokonania zapisu na wypadek śmierci
  • możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia pożyczki, kredytu
  • środki są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  SZCZEGÓŁY OFERTY

  • wystarczy już 2 000 zł na założenie lokaty
  • okres lokaty do wyboru – 3 lub 6 i 12 miesięcy
  • lokata odnawialna
  • w przypadku nie dotrzymania przez Posiadacza rachunku zadeklarowanego okresu przechowywania wkładu lokaty, za okres przetrzymania przysługuje Posiadaczowi rachunku oprocentowanie w wysokości 50% oprocentowania wkładów a’vista w złotych polskich.
  • z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych nie dokonuje się częściowych wypłat i nie przyjmuje dopłat w trakcie trwania Umowy.

  OPROCENTOWANIE

  Lokata oparta o stopę WIBID to przejrzyste i jasne zasady wyliczania oprocentowania:

  lokata oprocentowana jest w oparciu o stawkę WIBID 1M (roczna stopa procentowa, jaką banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków na jeden miesiąc, ustalana o godz. 11:00), pomnożona przez współczynnik określony w uchwałach Zarządu Banku Spółdzielczego w Przysusze i podawany do wiadomości poprzez wywieszenie w lokalach Banku. W kolejnych miesiącach trwania lokaty oprocentowanie uaktualniane jest w oparciu o stawkę WIBID 1M, obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia lub odnowienia umowy.

  Przykład dla lokaty 3-miesięcznej do 50 000,00zł:
  Przyjmując stawkę WIBID 1M z dnia 28.06.2013 r. (2,58%) oprocentowanie lokaty w pierwszym miesiącu oszczędzania wynosić będzie 2,19% w skali roku.

  Przykład dla lokaty 6-miesięcznej do 50 000,00zł:
  Przyjmując stawkę WIBID 1M z dnia 28.06.2013 r. (2,58%) oprocentowanie lokaty w pierwszych trzech miesiącach oszczędzania wynosić będzie 2,32% w skali roku.

  Przykład dla lokaty 12-miesięcznej 50 000,00zł:
  Przyjmując stawkę WIBID 1M z dnia 28.06.2013 r. (2,58%) oprocentowanie lokaty w pierwszych trzech miesiącach oszczędzania wynosić będzie 2,45% w skali roku.

  JUŻ TERAZ SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY - ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIAŁÓW I FILII

  Stopa oprocentowania WIBID 1M na dzień 31.08.2015r. wynosi - 1,46 %


  Środki zgromadzone na rachunkach oszczędnościowych lokat terminowych objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
  KREDYTY
  Kredyt odnawialny w ROR

  Jeśli jesteś posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego możesz ubiegać się o kredyt odnawiany w ROR.

  Kredyt ten gwarantuje stały i szybki dostęp od dodatkowych środków pieniężnych.

  Przeznaczenie kredytu
  Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb Klienta. Udzielany jest w formie linii odnawialnej posiadaczom rachunku UNIKONTO w BS Przysucha.

  Okres kredytowania
  Kredyt udzielany jest na okres do 5 lat z możliwością odnowienia.

  W ciągu okresu kredytowania każdorazowo po okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12 miesięcy bez konieczności spłaty kredytu oraz składania wniosku i podpisywania aneksu.

  Kwota kredytu
  Minimalna kwota kredytu - 500 zł.

  Kredyt udzielany jest do wysokości 6-krotnych średnich miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich 3 miesięcy.

  Spłata kredytu
  Każdy wpływ środków na rachunek zmniejsza zadłużenie i oznacza, że przyznany kredyt może być wykorzystany wielokrotnie do wysokości przyznanego limitu przez okres trwania umowy.

  Oprocentowanie

  • Oparte o stawkę WIBOR 12M plus marża Banku 6,20% w stosunku rocznym.


  Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla kredytu odnawialnego w ROR BS Przysucha: całkowita kwota kredytu 10000,00zł, okres kredytowania 24 miesiące, roczne oprocentowanie nominalne 14,00% w stosunku rocznym, wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu(odsetki, opłaty i prowizje) 2182,24zł, koszt ubezpieczenia kredytu 0,00zł, RRSO 23,09%, całkowita kwota do zapłaty 12182,24zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 08.04.2013r.

  Kredyt gotówkowy

  Kredyt gotówkowy pozwoli zrealizować bieżące potrzeby naszych klientów.

  Przeznaczenie kredytu
  Kredyt gotówkowy udzielany jest na sfinansowanie dowolnego celu konsumpcyjnego.

  Okres kredytowania
  Kredyt udzielany jest na okres do 7 lat.

  Kwota kredytu

  Kwota kredytu uzależniona jest od dochodów kredytobiorcy.

  Minimalna kwota kredytu – 1000,00 zł.

  Maksymalna kwota kredytu – do 255.550,00 zł

  Oprocentowanie

  • kredyty do 24 miesięcy: oprocentowanie stałe 10,00%
  • kredyty powyżej 24 miesięcy: oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 12M plus marża Banku 7,00%

  Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla kredytu gotówkowego BS Przysucha: całkowita kwota kredytu 5000,00zł, okres kredytowania 24 miesiące, miesięczna rata kredytu(malejące saldo) 269,82zł, roczne oprocentowanie nominalne 14,00% w stosunku rocznym, wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu(odsetki, opłaty i prowizje) 939,19zł, koszt ubezpieczenia kredytu 0,00zł, RRSO 20,23%, całkowita kwota do zapłaty 5939,19zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 23.09.2013r.
   

  kredyt gotówkowy "Bez poręczenia"
  Kredyt przeznaczony jest dla klientów Banku będących osobami fizycznymi. Może być udzielony zarówno osobom posiadającym rachunek ROR lub rachunek bieżący jak też nieposiadającym takiego rachunku. Tylko u nas: kredyt bez poręczycieli na dowolny cel konsumpcyjny bez konieczności wykupienia ubezpieczenia bez dodatkowych opłat do raty bez opłat za wcześniejszą spłatę kredytu Proponujemy: okres spłaty do 2 lat maksymalna kwota kredytu do 10 000 zł Zapewniamy szybką decyzję kredytową oraz niski łączny koszt kredytu !!!
  Kwota kredytu
  Okres
  Stała miesięczna rata kredytu
  Roczne stałe oprocentowanie nominalne
  Koszt ubezpieczenia kredytu
  RRSO
  Wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty, prowizje)
  Całkowita kwota do zapłaty
  10000 zł
  12 miesięcy
  879,16 zł
  10,00 %
  0,00 zł
  21,56 %
  21,56 %
  11050,90 zł
  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 15.03.2014r.
  Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie

  Przeznaczenie kredytu:

  Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie udzielny jest na dowolny cel konsumpcyjny.

  Okres kredytowania

  Kredyt udzielany jest na okres od 3 do 10 lat.

  Kwota kredytu

  Wysokość udzielonego kredytu nie może być niższa niż 20.000 zł i wyższa niż 100.000 zł, jednocześnie nie może przekraczać 60% aktualnej rynkowej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonej pożyczki.

  Maksymalna kwota kredytu konsumenckiego zabezpieczonego hipotecznie wynosi 15-ktrotność miesięcznego dochodu netto.

  Formy zabezpieczeń

  • hipoteka
  • cesja praw z umowy ubezpieczenia
  • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
  • dopuszcza się stosowanie innych form zabezpieczeń

  Oprocentowanie

  • oparte o stawkę WIBOR 3M plus marża Banku od 5,95% do 6,20% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania
  Pozyczka hipoteczna

  Skorzystaj z naszej oferty pożyczki hipotecznej, która przeznaczona jest dla osób fizycznych:

  • będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości,
  • posiadających urządzoną księgę wieczystą,

  bądź

  • posiadających zgodę osoby trzeciej na zabezpieczenie w formie ustanowienia hipoteki na jej nieruchomości.

  Przeznaczenie pożyczki
  Dowolny cel, nie związany z działalnością gospodarczą. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie nieudokumentowanych, bieżących potrzeb.

  Okres kredytowania
  Pożyczka udzielana jest na okres od 3 do 15 lat. Bank na wniosek pożyczkobiorców może zastosować karencję w spłacie kredytu nie dłuższą niż 6 miesięcy.

  Kwota pożyczki
  Wysokość udzielonej pożyczki nie może być niższa niż 20.000 zł i wyższa niż 500.000 zł, jednocześnie nie może przekraczać 60% aktualnej rynkowej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonej pożyczki.

  Zabezpieczenie pożyczki
  Zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej stanowi hipoteka na nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości lub na własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego lub na prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej pod warunkiem, że hipoteka ustanowiona jest na nieruchomości mieszkalnej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Niezależnie od zabezpieczeń opisanych powyżej Bank może przyjąć dodatkowe zabezpieczenia pożyczki.

  Oprocentowanie

  • oparte o stawkę WIBOR 3M plus marża Banku od 4,95% do 5,50% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania
  Kredyt mieszkaniowy

  Udzielany jest osobom fizycznym posiadającym zdolność kredytową określoną przez Bank na podstawie udokumentowanych, stałych dochodów z tytułu świadczonej pracy zarobkowej, emerytury, prowadzonego gospodarstwa rolnego, prowadzonej działalności gospodarczej lub innych źródeł dochodu zapewniających spłatę kredytu.

  Przeznaczenie kredytu

  • budowa, rozbudowa, przebudowa, remont, modernizacja oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej,
  • przebudowa pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,
  • nabycie nieruchomości mieszkalnej,
  • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal mieszkalny,
  • zamiana nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną,
  • wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne,
  • całkowita spłata terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych na cele, o których mowa w powyżej,
  • refinansowanie nakładów poniesionych na cele mieszkaniowe,
  • nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości,
  • inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych,
  • cel dowolny – łącznie z jednym z celów kredytowania wymienionych powyżej

  Okres kredytowania
  Kredyt udzielany jest na okres od 3 do 30 lat. Bank na wniosek kredytobiorców może zastosować karencję w spłacie kredytu nawet na okres 2 lat.

  Kwota kredytu

  Minimalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 20 000 zł.
  Maksymalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 500 000 zł.

  Maksymalna całkowita kwota kredytu uzależniona jest od:

  1. zdolności kredytowej kredytobiorcy,
  2. wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenia spłaty kredytu.

  Oprocentowanie

  • oparte o stawkę WIBOR 1M plus marża Banku od 2,95 % do 3,80% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania
  KARTY PŁATNICZE
  Do rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych UNIKONTO Bank oferuje karty płatnicze:
  Karta VISA ELECTRON payWave

  Nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa do konta osobistego, która oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych payWave.

  Twoje korzyści:

  • Wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki
  • Płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale  elektroniczne akceptujące karty Visa Electron (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą
  • Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych - poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę oznaczonego logo payWave do kwoty 50 zł - bez potwierdzenia numerem PIN*
  • Możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
  • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą przez całą dobę
  • Bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS - Spółdzielcza Sieć Bankomatów (lista bezprowizyjnych bankomatów)
  • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem cash back
  • Kontrola nad finansami - możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • Minimum formalności przy wydaniu karty
  • Możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta, w tym osobom które ukończyły 13 rok życia
  • Atrakcyjne oferty i zniżki przy płatności kartą - Oferty Visa czytaj więcej
  • Bezpieczeństwo:
   • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach
   • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

  * terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

  W przypadku utraty karty płatniczej – celem jej zastrzeżenia - należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie telefonicznie Biuro Obsługi Klienta dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu :

  1) z kraju tel. (22) 515 31 50

  2) z zagranicy tel. 00 48 22 515 31 50

  oraz zgłosić ten fakt osobiście w Jednostce Banku.

  Karta VISA ELECTRON payWave dla młodzieży
  Karta młodizeżowa może być wydana osobie fizycznej która ukończyła 13 lat i nie przekroczyła 25 roku życia, posiadającej w Banku ROR oraz która podpisała z Bankiem umowę o kartę..
  Do tego typu rachunku może być wydana tylko jedna karta młodzieżowa.
  Twoje korzyści:

  • Wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki
  • Płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale  elektroniczne akceptujące karty Visa Electron (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą
  • Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych - poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę oznaczonego logo payWave do kwoty 50 zł - bez potwierdzenia numerem PIN*
  • Możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
  • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą przez całą dobę
  • Bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS - Spółdzielcza Sieć Bankomatów (lista bezprowizyjnych bankomatów)
  • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem cash back
  • Kontrola nad finansami - możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • Minimum formalności przy wydaniu karty
  • Atrakcyjne oferty i zniżki przy płatności kartą - Oferty Visa czytaj więcej
  • Bezpieczeństwo:
   • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach
   • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

  * terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

  W przypadku utraty karty płatniczej – celem jej zastrzeżenia - należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie telefonicznie Biuro Obsługi Klienta dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu :

  1) z kraju – tel. (22) 515 31 50
  2) z zagranicy – tel. 00 48 22 515 31 50

  oraz zgłosić ten fakt osobiście w Jednostce Banku.

  Aktualności

  Mastercard: karta praktyczna i ładna – sprzedaż premiowa kart
  18/03/2019
  News
  Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży
  27/02/2019
  News
  Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów, wolontariuszy. Pracownicy Banku Spółdzielczego w Przysusze również przyłączyli się do tego projektu.
  Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i możliwością realizacji scenariusza "hard brexit"
  19/02/2019
  News
  Zmiana godzin otwarcia placówek BS Przysucha
  18/02/2019
  News
  Zmiana godzin otwarcia placówek BS Przysucha
  Zmiany w regulaminie - klienci indywidualni
  04/01/2019
  News
  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dbając o rozwój funkcjonalności produktów bankowych, a także mając na uwadze dostosowanie do zmian przepisów prawa oraz zwiększenie bezpieczeństwa dokonywanych przez Państwa transakcji, Bank Spółdzielczy w Przysusze wprowadza zmiany w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”.
  Zmiany w regulaminie - klienci instytucjonalni
  04/01/2019
  News
  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dbając o rozwój funkcjonalności produktów bankowych, a także mając na uwadze dostosowanie do zmian przepisów prawa oraz zwiększenie bezpieczeństwa dokonywanych przez Państwa transakcji, Bank Spółdzielczy w Przysusze wprowadza zmiany w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”.