Porozmawiaj z
konsultantem
 • Dokonaj wyboru tematu rozmowy
 • Podaj swoje dane kontaktowe

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem w ciągu 24 godzin.

 • Preferencyjne kredyty dla Każdego
  RACHUNKI BANKOWE
  Rachunek bieżący i pomocniczy

  Jeśli prowadzisz działalność rolniczą to rachunek bieżący w BS Przysucha jest właśnie dla Ciebie.

  Rachunek bieżący prowadzony jest w złotych polskich, i dzięki niemu można przeprowadzać wszelkie rozliczenia pieniężne, a także gromadzić środki pieniężne.

  Rachunek pomocniczy służy do wyodrębnienia środków na określony cel i przeprowadzania określonych rozliczeń pieniężnych.

  Korzyści z posiadania rachunku bieżącego i pomocniczego w BS Przysucha:

  Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Przysusze

  Środki na rachunku lokat objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
  KREDYTY
  Kredyt w rachunku bieżącym rolników indywidualnych
  Przeznaczenie kredytu
  Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem obrotowym, przeznaczonym na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy.

  Okres kredytowania
  Kredyt udzielany jest na okres do 15 miesięcy.

  Kwota kredytu
  Kwota kredytu wyznaczana z uwzględnieniem wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku, poziomu zdolności kredytowej, rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń.
  Kwota minimalna 500,00 zł. Wartość kredytu nie powinna przekraczać: 15 000,00 zł

  Spłata kredytu
  Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty do wysokości przyznanego limitu kredytowego; ostateczna spłata następuje jednorazowo w terminie określonym w umowie

  Oprocentowanie do wyboru:

  • zmienne od 8,00% do 8,50% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania,
  • oparte o stawkę WIBOR 3M plus marża Banku od 4,80% do 4,95% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania.
  Kredyt obrotowy przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

  Kredyt udzielany jest krajowym producentom rolnym prowadzącym produkcję rolną na atrakcyjnych warunkach kredytowania.

  Przeznaczenie kredytu:

  • zakup nawozów mineralnych,
  • środków ochrony roślin oraz pasz,
  • zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień
  • paliwo.

  Okres kredytowania
  Kredyt udzielany jest na okres do 15 miesięcy.

  Kwota kredytu
  Wysokość kredytu nie może przekroczyć łącznie równowartości  2.200 zł na 1 ha, nie więcej jednak jak 40.000 zł na jedno gospodarstwo.

  Oprocentowanie

  • zmienna stopa procentowa - 6,95% w stosunku rocznym


  Kredyt obrotowy

  Przeznaczenie kredytu
  Kredyt obrotowy udzielany jest osobom zajmującym się produkcją rolną na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług;

  Okres kredytowania
  Kredyt udzielany jest do 12 miesięcy. W przypadku uzasadnionym cyklem produkcyjnym, wzrostem produkcji, wprowadzeniem nowej technologii, kredyt może być udzielony na okres do trzech lat.

  Kwota kredytu
  Zgodnie z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, uzależniona od:

  1. efektywności działalności rolniczej
  2. wysokości i częstotliwości obrotów
  3. poziomu zdolności kredytowej
  4. rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych
  5. rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu   

  Oprocentowanie do wyboru

  • zmienne od 7,5% do 8,3% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania,
  • oparte o stawkę WIBOR 3M plus marża Banku od 4,10% do 5,20% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania.
  Kredyt inwwestycyjny

  Przeznaczenie kredytu
  Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

  Okres kredytowania
  Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres do 12 lat w zależności od celu kredytowania.

  Kwota kredytu
  Kwota kredytu wyznaczana jest w oparciu o:

  1. aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
  2. ocenę zdolności kredytowej
  3. proponowane zabezpieczenie
  4. celowość/efektywność przedsięwzięcia
  5. poziom ryzyka kredytowego

  Oprocentowanie do wyboru

  • zmienne od 7,50% do 8,30% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania,
  • oparte o stawkę WIBOR 3M plus marża Banku od 4,10% do 5,20% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania.
  Kredyt hipoteczny

  Przeznaczenie kredytu
  Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością rolniczą, w szczególności na:

  • finansowanie działalności rolnej związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych,
  • finansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych czynnych, należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami, płatności,
  • refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia,
  • zakup środków trwałych,
  • rozbudowę, adaptację, remont nieruchomości rolnej.

  Okres kredytowania
  Umowa kredytu zawierana jest na okres do 15 lat.

  Kwota kredytu
  Uzależniona jest od zdolności kredytowej klienta. Kwota kredytu nie może być wyższa niż 50% przychodów ze sprzedaży towarów, usług, materiałów i produktów (za poprzedni rok sprawozdawczy) i nie wyższa niż 70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Minimalna kwota kredytu to 30.000 zł, maksymalna  3.000.000 zł.

  Oprocentowanie kredytu do wyboru:

  • zmienne od  8,50% do 8,70% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania,
  • oparte o stawkę WIBOR 3M plus marża Banku od 5,80% do 5,90% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania
  Kredyt inwestycyjny BS Agro

  Przeznaczenie kredytu

  1. zakup majątku trwałego, służącego produkcji rolnej, w tym: zakup gruntów rolnych, maszyn, urządzeń, pojazdów, samochodu dostawczego, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich, zakup, budowa, modernizacja budynków gospodarskich
  2. możliwość wykorzystania do 20% wartości kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej

  Okres kredytowania
   Do 20 lat*
  *kredytobiorcom do 40 roku życia (wg stanu na dzień złożenia wniosku) kredyt może zostać udzielony na okres do lat 25

  Kwota kredytu
  Kwota kredytu stanowi 80% wartości nieobciążonych użytków rolnych gospodarstwa liczonych wg cen GUS*
  *dopuszczalnymi obciążeniami są: służebność drogi koniecznej i gruntowa na rzecz dostawców mediów oraz obciążenia na rzecz banku kredytującego, wg stanu na dzień analizy

  Oprocentowanie kredytu

  • oparte o stawkę WIBOR 3M plus marża Banku od 5,00% do 5,80% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania
  Kredyt obrotowo-inwestycyjny

  Przeznaczenie kredytu
  Kredyt Przeznaczony jest na finansowanie wszelkich nakładów inwestycyjnych i obrotowych związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem działalności gospodarczej:

  1. zasadnicze finansowanie – zakup aktywów trwałych, np. maszyn i urządzeń, nieruchomości (w tym: rozbudowa, modernizacja, adaptacja);
  2. dodatkowe finansowanie – zakup środków obrotowych (w tym: zapasów - zwiększenia stanu zapasów, należności).

  Okres kredytowania
  Maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat z możliwością karencji do 15 miesięcy, a w przypadku młodych rolników   okres kredytowania do 20 lat z karencją do 18 miesięcy.

  Kwota kredytu
  Minimalna kwota kredytu 50 000,00 zł.
  Maksymalna kwota kredytów 90% nakładów inwestycyjnych z możliwością zwiększenia kwoty o 20% (liczonych od nakładów inwestycyjnych) na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (środki obrotowe), nie więcej niż 1 500 000 zł, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy, nie więcej niż 1 000 000 zł.

  Oprocentowanie kredytu

  • stałe od  6,50% do 8,00% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania,
  • oparte o stawkę WIBOR 3M plus marża Banku od 5,00% do 5,90% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania
  Kredyt Unijny

  Kredyt unijny przeznaczony jest na finansowanie inwestycji z udziałem zagranicznych funduszy pomocowych, w szczególności pochodzących z Unii Europejskiej.

  Przeznaczenie kredytu
  Realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta.

  Okres kredytowania
  Maksymalny okres kredytowania wynosi 8 lat.

  Kwota kredytu
  Kwotę kredytu wyznacza się w oparciu o:

  1. aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
  2. ocenę zdolności kredytowej
  3. zasady poszczególnych programów pomocowych
  4. rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu

  Oprocentowanie kredytu

  • oparte o stawkę WIBOR 3M plus marża Banku od 2,50% do 2,70% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania.


  Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

  W ofercie Banku Spółdzielczego w Przysusze znajdują się także Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyty te umożliwiają na korzystnych warunkach pozyskiwanie środków przeznaczonych na inwestycje i rozwój gospodarstwa rolnego.

  Przeznaczone są dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usługach dla rolnictwa oraz działach specjalnych produkcji rolnej.
  Kredyty oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, uzależnionej od stopy redyskontowej NBP.

  W ramach Kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania ARiMR Bank oferuje również nisko oprocentowane kredyty klęskowe na likwidację skutków klęsk żywiołowych, na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym po klęsce.

  W celu uzyskania bliższych informacji o produktach zapraszamy do placówek naszego Banku.
  Szczegółowe informacje na temat Kredytów preferencyjnych znajdą również Państwo na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


  Połączenia i gwarancje

  Bank Spółdzielczy w Przysusze udziela gwarancji i poręczeń w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z umów określonych w zleceniu gwarancji lub poręczenia.

  Bank udziela poręczeń i gwarancji w złotych na okres do 5 lat.

  W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do placówek naszego Banku
  DEPOZYTY _ LOKATY TERMINOWE
  Lokaty terminowe dla niefinansowych podmitów instytucjonalnych

  W naszej ofercie znajdziesz lokatę terminową, gdzie:

  • minimalna kwota depozytu wynosi 2.000,00 PLN
  • minimalna kwota depozytu z negocjowanym oprocentowaniem w złotych polskich wynosi 50.000,00 PLN.

  Posiadacz rachunku może wnosić lokaty na różne okresy lokacyjne i o różnym oprocentowaniu, zgodnie z ofertą Banku.

  Bank stawia kwotę lokaty wraz z naliczonymi odsetkami, do dyspozycji posiadacza w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym upłynął zadeklarowany okres lokacyjny.

  Środki pieniężne zgromadzone na lokacie terminowej podlegają odnowieniu na kolejny, taki sam okres, zgodnie w obowiązującą w Banku tabelą oprocentowania.

  Minimalna kwota warunkująca otwarcie i prowadzenie lokaty dla:

  1. lokaty w złotych wynosi 3.000 złotych,
  2. lokaty w walutach wymienialnych równowartość 1.000 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku;(1.000 USD lub 1.000GBP).


  Środki na rachunku lokat objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

  KARTY PŁATNICZE
  Karta płatnicza VISA BUSINESS
  Jeśli poszukujesz prostych i bezpiecznych rozwiązań finansowych dla Twojej firmy, Visa Business jest dla Ciebie. To międzynarodowa, powszechnie używana karta płatnicza, dzięki której zrealizujesz służbowe transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Możesz nią płacić w hotelach, sklepach, na stacjach benzynowych – we wszystkich miejscach oznaczonych logo Visa, w tym dokonywać transakcji zbliżeniowych payWave.

  Twoje korzyści:
  • Kartę otrzymujesz do rachunku bieżącego lub pomocniczego
  • Możesz wskazać pracowników, którzy otrzymają kartę
  • Wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze dla firmy, bez konieczności noszenia gotówki
  • Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych - poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę oznaczonego logo payWave – do kwoty 50 zł - bez potwierdzania numerem PIN*
  • Możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
  • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą
  • Bez prowizji wypłacasz gotówkę z sieci bankomatów SGB i BPS - Spółdzielcza Sieć Bankomatów (lista bezprowizyjnych bankomatów)
  • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem cash back
  • Stała kontrola finansów - możliwość sprawdzenia w każdej chwili dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • Minimum formalności przy wydaniu karty
  • Atrakcyjne oferty i zniżki przy płatności kartą - Oferty Visa
  • Możliwość pobrania kodu PIN poprzez SMS na wskazany numer telefonu
  • Bezpieczeństwo:
   • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach
   • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

  * terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

  W przypadku utraty karty płatniczej – celem jej zastrzeżenia - należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie telefonicznie Biuro Obsługi Klienta dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu :

  1) z kraju – tel. (22) 515 31 50
  2) z zagranicy – tel. 00 48 22 515 31 50

  oraz zgłosić ten fakt osobiście w Jednostce Banku.

  BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
  UBE
  Nasz Bank świadczy usługi dostępu do rachunków rozliczeniowych za pośrednictwem Usług Bankowości Elektronicznej – UBE, tj. Systemu Bankowości Internetowej. Z usług UBE może korzystać posiadacz lub współposiadacz rachunku za pośrednictwem Internetu. W ramach usługi Klient ma możliwość:

  1. uzyskania następujących informacji o rachunku:

  - aktualne informacje o saldzie i obrotach na rachunku,
  - informacje o wysokości wolnych środków,
  - lista operacji wykonywanych przez użytkownika,
  - historia salda rachunku za wybrany okres z możliwością jego wydruku,
  - informacja o lokatach własnych;

  2. wykonywania operacji w dowolnym miejscu w kraju lub na świecie, bez konieczności przychodzenia do Banku:

  - polecenie przelewu,
  - zlecenie stałe,
  - zakładanie i likwidacja lokat;

  3. dostępu do dodatkowych usług:

  - zmiana hasła,
  - korzystanie z serwisów informatycznych WWW,
  możliwość ustawienia filtrowania adresów IP, z jakich możliwe jest zalogowanie się do konta poprzez Internet.
  - W projektowaniu systemu usług internetowych nasz Bank wykorzystał najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczeń przed ewentualnymi próbami włamania.

  Informacja o ryzykach dotyczących bankowości elektronicznej:
  a) wyłudzenie poufnych danych, np. hasła lub numeru karty płatniczej poprzez atak hakerski – tzw. phishing;
  b) podmiana numeru rachunku odbiorcy przelewu;
  c) przejęcie danych odbiorcy podczas wykonywania transakcji za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu;
  d) przechwycenie przez osobę nieuprawnioną środków do logowania lub autoryzacji transakcji.

  Adres email do Stanowiska ds. Teleinformatycznych: serwis@bsprzysucha.pl

  W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do jednostek organizacyjnych naszego Banku.

  Aktualności

  Skarbonka pomysłów – konkurs SKO
  14/05/2019
  News
  9 kwietnia 2019r. pod hasłem „Skarbonka pomysłów” rozpoczął się mini-konkurs SKO w SGB-Banku.
  Mastercard: karta praktyczna i ładna – sprzedaż premiowa kart
  18/03/2019
  News
  Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży
  27/02/2019
  News
  Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów, wolontariuszy. Pracownicy Banku Spółdzielczego w Przysusze również przyłączyli się do tego projektu.
  Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i możliwością realizacji scenariusza "hard brexit"
  19/02/2019
  News
  Zmiana godzin otwarcia placówek BS Przysucha
  18/02/2019
  News
  Zmiana godzin otwarcia placówek BS Przysucha
  Zmiany w regulaminie - klienci indywidualni
  04/01/2019
  News
  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dbając o rozwój funkcjonalności produktów bankowych, a także mając na uwadze dostosowanie do zmian przepisów prawa oraz zwiększenie bezpieczeństwa dokonywanych przez Państwa transakcji, Bank Spółdzielczy w Przysusze wprowadza zmiany w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”.