Porozmawiaj z
konsultantem
 • Dokonaj wyboru tematu rozmowy
 • Podaj swoje dane kontaktowe

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem w ciągu 24 godzin.

 • Preferencyjne kredyty dla Każdego
  RACHUNKI BANKOWE
  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy UNIKONTO

  Rachunek UNIKONTO to wielofunkcyjny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Służy do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy może założyć każda osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych, bez względu na wysokość dochodów.

  Rachunek UNIKONTO umożliwia:

  - zakładanie terminowych lokat oszczędnościowych,
  - dokonywanie bezprowizyjnych wypłat za pomocą kart płatniczych w bankomatach należących do wszystkich banków spółdzielczych w Polsce oraz SGB Bank S.A., BPS, SGB (lista bezprowizyjnych bankomatów),
  - dokonywanie bezgotówkowych transakcji, regulowania należności w placówkach handlowych i usługowych za pomocą kart płatniczych w kraju i za granicą,
  - wygodne regulowanie stałych opłat np. płatności za mieszkanie, telefon itp.,
  - obsługę za pośrednictwem Internetu (UBE),
  - korzystanie z kredytu,
  - bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych,

  W zależności od Twoich potrzeb, mamy dla Ciebie różne rodzaje rachunków Unikonto prowadzone w złotych:

  Unikonto Standard

  Podstawowy rachunek dla klientów, którzy zadeklarują regularne wpływy na rachunek bankowy.
  Unikonto Emeryt

  Rachunek przeznaczony jest dla osób, które posiadają decyzję o przyznaniu emerytury bądź świadczenia przedemerytalnego.

  Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych W Banku Spółdzielczym w Przysusze

  Rachunek TOP-Konto dla Młodych

  To nowoczesny i wielofunkcyjny rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy dla osób pomiędzy 18 i 30 rokiem życia.

  Otwierając TOP-Konto otrzymujesz:

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta,
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty z konta,
  • 0 zł za standardowe krajowe przelewy zewnętrzne i wewnętrzne,
  • 0 zł za realizację stałych zleceń, poleceń zapłaty,
  • 0 zł za wydanie i używanie karty płatniczej do konta, z funkcją szybkich płatności zbliżeniowych,
  • 0 zł za dostęp do Usług Bankowości Elektronicznej UBE,
  • 0 zł za wydanie i użytkowanie tokena do  UBE,
  • 0 zł za krajowe przelewy zewnętrzne i wewnętrzne realizowane za pomocą UBE.
  Rachunek a'vista w walutach wymienialnych

  Rachunek a’vista służy do gromadzenia środków w walutach wymienialnych na oprocentowanych rachunkach z możliwością natychmiastowego ich wypłacenia.
  Rachunek może być prowadzony w następujących walutach:

  • euro (EUR),
  • dolar amerykański (USD),
  • funt szterling (GBP).

  Za pośrednictwem rachunków walutowych możliwe jest proste i wygodne przeprowadzanie rozliczeń zagranicznych niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

  Masz możliwość dokonywania wpłat i wypłat w dowolnym czasie i w dowolnej kwocie.

  Rachunek oszczędnościowy w PLN z wkładami płatnymi na żądanie

  Rachunek przeznaczony jest do gromadzenia wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, do rachunku wystawiana jest książeczka oszczędnościowa.

  Korzyści:

  • tradycyjny sposób oszczędzania,
  • dzięki książeczce oszczędnościowej można swobodnie kontrolować stan swoich środków na koncie,
  • wpłaty i wypłaty z książeczki bez prowizji w dowolnym czasie i w dowolnej kwocie,
  • wpłaty na książeczkę mogą być dokonywane w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej.
  Rachunek oszczędniościowy indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE)

  To rachunek zwiększający Twoje dochody w okresie emerytalnym.
  Wpłaty na rachunek mogą być dokonywanie przez osobę fizyczną, która ukończyła 16 lat i w ciągu danego roku kalendarzowego osiągała dochody ze stosunku pracy.

  Wpłaty na rachunek IKE możesz dokonywać w formie:

  • gotówkowej,
  • bezgotówkowej.

  Wpłaty dokonywane na rachunek IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za dany rok, określonego w ustawie budżetowej. Kwota pierwszej wpłaty, lub każdej następnej nie może byc niższa niż 100,00 PLN.

  Dodatkową korzyścią rachunku IKE jest zwolnienie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku od tzw. podatku Belki.

  Podstawowy Rachunek Płatniczy
  Podstawowy rachunek płatniczy jest przeznaczony dla konsumentów niemających innego rachunku płatniczego w bankach krajowych (komercyjnych i spółdzielczych), oddziałach banków zagranicznych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz instytucjach kredytowych, w ramach ich działalności świadczonych na terenie RP.

  Obowiązek wprowadzenie do oferty bankowej takiego produktu jest realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych, która z dniem 8 sierpnia 2018r. wprowadza obowiązek prowadzenia takiego rachunku przez Bank.

  W ramach prowadzenia PRP klient otrzymuje:
  • otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
  • wpłaty i wypłaty gotówki (w oddziałach i bankomatach),
  • polecenia przelewu (w tym zlecenia stałe) i polecenie zapłaty,
  • transakcje przy użyciu karty debetowej,
  • prowadzenie PRP jest możliwe wyłącznie w walucie polskiej
  • w ramach świadczenia tej usługi można jednak wykonywać usługi płatnicze wpłaty i wypłaty gotówki z rachunku oraz transakcje płatnicze na terytorium państw członkowskich EOG innych niż RP w walucie innej niż polska

  Podstawowy rachunek płatniczy będzie prowadzony bezpłatnie z zagwarantowaną opcją przeprowadzenia pięciu bezpłatnych operacji z tego rachunku w każdym miesiącu.

  Załączniki:
  - Wniosek o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego
  - Oświadczenie Banku dotyczące przetwarzania danych osobowych


  Środki na rachunkach oszczędnościowych objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych. Gwarancje określone są w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
  DEPOZYTY - TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNIOŚCIOWE
  Lokaty promocyjne
  Okazjonalnie oferujemy lokaty promocyjne pod dowolną nazwą handlową w ramach prowadzonej przez bank promocji.

  Do otwarcia rachunku lokaty promocyjnej wymagane jest zdeponowanie środków pieniężnych w wysokości nie niższej, niż kwota minimalna lokaty promocyjnej określona przez bank w warunkach promocji.

  W Uchwale Zarządu Banku określone są zasady i warunki otwierania lokat promocyjnych.
  Lokata terminowa dla osób fizycznych

  Oferujemy terminową lokatę oszczędnościową na okres, który jest najbardziej dla Ciebie dogodny:

  • 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 i 60 – miesięczne okresy przechowywania (lokaty o zmiennym oprocentowaniu).

  Wpłata na rachunek oszczędnościowej lokaty terminowej może następować w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelewem). Wpłaty dokonywane są jednorazowo w dowolnie deklarowanej wielkości.

  Minimalna kwota środków pieniężnych deponowana na rachunku lokaty wynosi:

  • dla rachunków prowadzonych w złotych - 500,00 zł,
  Lokata terminowa dla osób fizycznych w walutach wymienialnych

  Proponujemy Ci terminową lokatę prowadzoną w walutach wymienialnych:

  • euro (EUR),
  • dolar amerykański (USD),
  • funt szterling (GBP), dla osób fizycznych.

  Minimalna kwota depozytu w walutach wymienialnych wynosi 200 EUR /USD/GBP.

  Minimalna kwota depozytu z negocjowanym oprocentowaniem w walutach wymienialnych wynosi 10.000 EUR /USD/GBP.

  Odsetki od lokaty zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku mogą być:

  • przekazane na wskazany rachunek bankowy,
  • wypłacone jednorazowo gotówką,
  • dopisane do depozytu odnowionego powiększając jego kwotę.

  Minimalna kwota środków pieniężnych deponowana na rachunku lokaty wynosi:

  • dla rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych - 200,00 EUR, 200 USD, 200 GBP lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku.,


  -
  -


  Środki zgromadzone na rachunkach oszczędnościowych lokat terminowych objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
  KREDYTY
  Kredyt odnawialny w ROR

  Jeśli jesteś posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego możesz ubiegać się o kredyt odnawiany w ROR.

  Kredyt ten gwarantuje stały i szybki dostęp od dodatkowych środków pieniężnych.

  Przeznaczenie kredytu
  Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb Klienta. Udzielany jest w formie linii odnawialnej posiadaczom rachunku UNIKONTO w BS Przysucha.

  Okres kredytowania
  Kredyt udzielany jest na okres do 5 lat z możliwością odnowienia.

  W ciągu okresu kredytowania każdorazowo po okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12 miesięcy bez konieczności spłaty kredytu oraz składania wniosku i podpisywania aneksu.

  Kwota kredytu
  Minimalna kwota kredytu - 500 zł.

  Kredyt udzielany jest do wysokości 6-krotnych średnich miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich 3 miesięcy.

  Spłata kredytu
  Każdy wpływ środków na rachunek zmniejsza zadłużenie i oznacza, że przyznany kredyt może być wykorzystany wielokrotnie do wysokości przyznanego limitu przez okres trwania umowy.

  Oprocentowanie

  • Oparte o stawkę WIBOR 12M plus marża Banku 6,20% w stosunku rocznym.


  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,79% i została wyliczona przy założeniu, że całkowita kwota kredytu wynosi 3.500,00zł, okres kredytowania 60 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 8,04% w stosunku rocznym (stanowiące WIBOR  12M plus marża banku 6,20%), wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty i prowizje) wynoszą 2329,07 zł, na które składają się: odsetki od kredytu 1426,57 zł, opłata przygotowawcza  122,50 zł, opłata za prowadzenie rachunku przez okres 5 lat 360 zł, opłata za przedłużenie kredytu co 12 miesięcy (łącznie przez okres kredytowania) 420 zł., koszt ubezpieczenia kredytu 0,00zł, całkowita kwota do zapłaty 5829,07zł.
  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 04.10.2017r.

  Kredyt gotówkowy

  Kredyt gotówkowy pozwoli zrealizować bieżące potrzeby naszych klientów.

  Przeznaczenie kredytu
  Kredyt gotówkowy udzielany jest na sfinansowanie dowolnego celu konsumpcyjnego.

  Okres kredytowania
  Kredyt udzielany jest na okres do 60 miesięcy.

  Kwota kredytu

  Kwota kredytu uzależniona jest od dochodów kredytobiorcy.

  Minimalna kwota kredytu – 1000,00 zł.

  Maksymalna kwota kredytu – do 30 000,00 zł

  Oprocentowanie

  • kredyty do 24 miesięcy: oprocentowanie stałe 5,95%
  • kredyty powyżej 24 miesięcy: oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 12M plus marża Banku 5,80%.


  • „Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla Dobrego Kredytu Gotówkowego BS Przysucha: całkowita kwota kredytu 10.000,00zł, okres kredytowania 24 miesiące, miesięczna rata kredytu (malejące saldo) 416,67 zł, roczne oprocentowanie nominalne 5,95% w stosunku rocznym, wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty i prowizje) 1.123,04zł, koszt ubezpieczenia kredytu 0,00zł, RRSO 11,77%, całkowita kwota do zapłaty 11.123,04zł.
   Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 07.11.2017r.”

  Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie

  To kredyt, który pozwoli Ci zrealizować dowolny cel niezwiązany z działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą.


  Dlaczego warto?

  • Kredyt na dowolny cel konsumpcyjny
  • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat
  • Indywidualne podejście do każdego klienta

  Przeznaczenie kredytu
  Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie udzielny jest na dowolny cel konsumpcyjny.

  Kwota kredytu
  Wysokość udzielonego kredytu nie może być niższa niż 20.000 zł i nie może być wyższa niż 100 000 zł, jednocześnie nie może przekraczać 60% aktualnej rynkowej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu.

  Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od:

  • zdolności kredytowej kredytobiorcy;
  • wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenia spłaty kredytu;
  • wskaźnika LtV zaakceptowanego przez Bank.

  Oprocentowanie

  oparte o stawkę WIBOR 3M plus marża Banku od 5,95% do 6,20% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania

  Prowizje i opłaty
  Zgodnie z obowiązującą w banku Taryfą prowizji i opłat bankowych

  Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie BS Przysucha:
  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla uruchamianego jednorazowo kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie wynosi 9.68% i została wyliczona przy następujących: całkowita kwota kredytu 36.000,00zł, okres kredytowania 96 miesięcy, miesięczna rata kredytu (malejące saldo) 375,00zł, roczne oprocentowanie zmienne 7,93 % w stosunku rocznym, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 3M (z dnia 12.09.2017 roku wynosi 1,73%) powiększonej o marże Banku w wysokości 6,20%, wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu wynoszą 13 118,12 zł, w tym: prowizja 1044,00 zł, odsetki 11 705,12 zł, ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 350 zł, PCC 19 zł, koszt ubezpieczenia kredytu 0,00zł, całkowita kwota do zapłaty 49 118,12zł.
  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 12.09.2017r.Szczegółowe warunki kredytu zawiera Informacja ogólna dotycząca oferty o kredyt hipoteczny - Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie

  Szczegółowe warunki kredytu zawiera Informacja ogólna dotycząca oferty o kredyt hipoteczny  - Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie

  Pożyczka hipoteczna

  Skorzystaj z naszej oferty pożyczki hipotecznej, która przeznaczona jest dla osób fizycznych: będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości,posiadających urządzoną księgę wieczystą,bądźposiadających zgodę osoby trzeciej na zabezpieczenie w formie ustanowienia hipoteki na jej nieruchomości.


  Dlaczego warto?

  • Kredyt na dowolny cel
  • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat
  • Indywidualne podejście do każdego klienta

  Przeznaczenie kredytu
  Dowolny cel, niezwiązany z działalnością gospodarczą. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie nieudokumentowanych, bieżących potrzeb.

  Kwota pożyczki
  Wysokość udzielonej pożyczki nie może być niższa niż 20.000 zł i wyższa niż 1 000 000 zł, jednocześnie nie może przekraczać 60% aktualnej rynkowej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonej pożyczki.
  Maksymalna kwota pożyczki uzależniona jest od:

  • zdolności kredytowej kredytobiorcy,
  • wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenia spłaty kredytu,
  • wskaźnika LtV zaakceptowanego przez Bank.

  Oprocentowanie

  oparte o stawkę WIBOR 3M plus marża Banku od 4,95% do 5,50% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania

  Prowizje i opłaty
  Zgodnie z obowiązującą w banku Taryfą prowizji i opłat bankowych

  Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla pożyczki hipotecznej zabezpieczonego hipotecznie BS Przysucha:
  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla uruchamianej jednorazowo pożyczki hipotecznej wynosi 8.11% i została wyliczona przy następujących: całkowita kwota kredytu 110 000,00zł, okres kredytowania 120 miesięcy, miesięczna rata kredytu (malejące saldo) 916,67zł, roczne oprocentowanie zmienne 6,73 % w stosunku rocznym, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 3M (z dnia 12.09.2017 roku wynosi 1,73%) powiększonej o marże Banku w wysokości 5,00%, wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu wynoszą 42 192.95 zł, w tym: prowizja 3 960,00 zł, odsetki 37 863.95 zł, ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 350 zł, PCC 19 zł, koszt ubezpieczenia kredytu 0,00zł, całkowita kwota do zapłaty 152 192,95zł.
  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 12.09.2017r.


  Szczegółowe warunki kredytu zawiera Informacja ogólna dotycząca oferty o kredyt hipoteczny - pożyczka hipoteczna.

  Kredyt mieszkaniowy "MÓJ DOM"
  Chcesz zamieszkać u siebie? TAK – pomożemy Ci w tym!
  Kredyt mieszkaniowy „MÓJ DOM” z niską marżą jest idealny dla Ciebie.
   
  Kredyt mieszkaniowy to kredyt, który pozwoli Ci zrealizować plany związane z posiadaniem własnego domu, mieszkania lub działki.
  Udzielany jest osobom fizycznym posiadającym zdolność kredytową określona przez bank na podstawie udokumentowanych, stałych dochodów z tytułu świadczonej pracy zarobkowej, emerytury, prowadzonego gospodarstwa rolnego, prowadzonej działalności gospodarczej lub innych źródeł dochodu zapewniających spłatę kredytu

  Cele, na które kredyt mieszkaniowy może być wykorzystany
  • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego;
  • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku wtórnego;
  • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego;
  • budowę/rozbudowę/dokończenie budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy;
  • zakup działki budowlanej;
  • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym;
  • adaptacje pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne np. strych;
  • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności;
  • zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem;
  • zakup/wykup nieruchomości od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej;
  • nabycie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego w drodze licytacji komorniczej;
  • wykup mieszkań zakładowych;

  Oprocentowanie
  Oparte o stawkę WIBOR 1M plus marża Banku w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania.
  Rodzaj kredytustawka oprocentowania 
    okresstało - zmienna oparta o WIBOR
   Kredyt mieszkaniowy " Mój dom" do 5 latWIBOR 1M + 1,90%
   od 5 - 10 latWIBOR 1M + 2,10%
   od 10 - 15 latWIBOR 1M + 2,20%
   od 15 - 20 latWIBOR 1M + 2,30%
   od 20 - 30 latWIBOR 1M + 2,40%

   

  Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny  przykład dla kredytu mieszkaniowego       „Mój dom”  kwota 100 000,00 zł  okres spłaty 15 lat


  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla uruchamianego jednorazowo kredytu mieszkaniowego „Mój dom” wynosi 4,37% i została wyliczona następująco: całkowita kwota kredytu 100 000,00 zł, okres kredytowania 180 miesięcy, miesięczna rata kredytu (malejące saldo) 555,56 zł, roczne oprocentowanie zmienne 3,84% w stosunku rocznym, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 1M (z dnia 12.04.2018r. i wynosi 1,64%) powiększonej o stałą marże Banku w wysokości 2,20%, wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu wynosi 31 761,30 zł w tym: prowizja 2 000,00 zł, odsetki 29 392,30 zł, ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 350,00 zł, PCC 19,00 zł, koszt ubezpieczenia kredytu 0,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 131 761,30  zł. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 12.04.2018r.
  Umowa o kredyt mieszkaniowy będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z tej umowy hipoteką.

  Kwota kredytu
  Minimalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 20 000,00 zł, maksymalna 800 000,00 zł. Kredyt nie może przekraczać 80% aktualnej rynkowej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu.

  Możliwe formy zabezpieczenia
  • hipoteka od 150% do 200% kwoty kredytu hipotecznego ustanowiona w sposób zapewniający pierwszeństwo w zaspokojeniu się przez bank z nieruchomości;
  • cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych lub praw z polisy ubezpieczenia budowy;
  • Weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową;
  • Dodatkowe:
  • poręczenie wekslowe, cywilne;
  • pełnomocnictwo do rachunku;
  • hipoteka na drugiej nieruchomości;
  • inne zabezpieczenia wymienione w instrukcji ustanawiania prawnych form      zabezpieczeń wierzytelności;
  Okres kredytowania
  Okres kredytowania kredytu mieszkaniowego wynosi od 36 miesięcy (3 lata) do 360 miesięcy (30 lat).
  Prowizje i opłaty
  Zgodnie z obowiązująca w Banku Taryfą prowizji i opłat bankowych.
  Przedterminowa spłata kredytu
  0% prowizji za wcześniejsza spłatę.
  Usługi dodatkowe
  W celu zawarcia umowy kredytu mieszkaniowego Bank nie wymaga nabycia usług dodatkowych.

  Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązań kredytowych.


  Dobry kredyt

  Kredyt gotówkowy pozwoli zrealizować bieżące potrzeby naszych klientów.

  Przeznaczenie kredytu
  Kredyt gotówkowy udzielany jest na sfinansowanie dowolnego celu konsumpcyjnego.

  Okres kredytowania
  Kredyt udzielany jest na okres do 60 miesięcy.

  Kwota kredytu

  Kwota kredytu uzależniona jest od dochodów kredytobiorcy.

  Minimalna kwota kredytu – 1000,00 zł.

  Maksymalna kwota kredytu – do 30 000,00 zł

  Oprocentowanie

  • kredyty do 24 miesięcy: oprocentowanie stałe 5,95%
  • kredyty powyżej 24 miesięcy: oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 12M plus marża Banku 5,80%.


  • „Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla Dobrego Kredytu Gotówkowego BS Przysucha: całkowita kwota kredytu 10.000,00zł, okres kredytowania 24 miesiące, miesięczna rata kredytu (malejące saldo) 416,67 zł, roczne oprocentowanie nominalne 5,95% w stosunku rocznym, wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty i prowizje) 1.123,04zł, koszt ubezpieczenia kredytu 0,00zł, RRSO 11,77%, całkowita kwota do zapłaty 11.123,04zł.
   Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 07.11.2017r.”

  KARTY PŁATNICZE
  Do rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych UNIKONTO Bank oferuje karty płatnicze:
  Karta VISA
  Nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa do konta osobistego, która oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych payWave.

  Twoje korzyści:

  • Wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki
  • Płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale  elektroniczne akceptujące karty Visa (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą
  • Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych - poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę oznaczonego logo payWave do kwoty 50 zł - bez potwierdzenia numerem PIN*
  • Możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
  • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą przez całą dobę
  • Bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS - Spółdzielcza Sieć Bankomatów (lista bezprowizyjnych bankomatów)
  • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem cash back
  • Kontrola nad finansami - możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • Minimum formalności przy wydaniu karty
  • Możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta, w tym osobom które ukończyły 13 rok życia
  • Atrakcyjne oferty i zniżki przy płatności kartą - Oferty Visa
  • Możliwość pobrania kodu PIN poprzez SMS na wskazany numer telefonu
  • Bezpieczeństwo:
  • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach
  • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty
  * terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

  W przypadku utraty karty płatniczej – celem jej zastrzeżenia - należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie telefonicznie Biuro Obsługi Klienta dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu :

  1) z kraju – tel. (22) 515 31 50

  2) z zagranicy – tel. 00 48 22 515 31 50

  oraz zgłosić ten fakt osobiście w Jednostce Banku.

  Karta VISA młodzieżowa
  Nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa do konta osobistego, która oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych payWave.

  Twoje korzyści:

  • Wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki
  • Płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale  elektroniczne akceptujące karty Visa (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą
  • Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych - poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę oznaczonego logo payWave do kwoty 50 zł - bez potwierdzenia numerem PIN*
  • Możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
  • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą przez całą dobę
  • Bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS - Spółdzielcza Sieć Bankomatów (lista bezprowizyjnych bankomatów)
  • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem cash back
  • Kontrola nad finansami - możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • Minimum formalności przy wydaniu karty
  • Możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta, w tym osobom które ukończyły 13 rok życia
  • Atrakcyjne oferty i zniżki przy płatności kartą - Oferty Visa
  • Możliwość pobrania kodu PIN poprzez SMS na wskazany numer telefonu
  • Bezpieczeństwo:
  • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach
  • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty
  * terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

  W przypadku utraty karty płatniczej – celem jej zastrzeżenia - należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie telefonicznie Biuro Obsługi Klienta dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu :

  1) z kraju – tel. (22) 515 31 50

  2) z zagranicy – tel. 00 48 22 515 31 50

  oraz zgłosić ten fakt osobiście w Jednostce Banku.

  Karta mobilna
  Bank Spółdzielczy w Przysusze nieustannie się rozwija i dba aby wdrażać do oferty innowacyjne rozwiązania, które ułatwiają życie. Miło jest nam poinformować, że z dniem 01.06.2018r. wprowadzamy do oferty dla klientów indywidualnych  kartę mobilną Visa (karta HCE)! Dzięki tej karcie możesz w wygodny i szybki sposób płacić za swoje zakupy w sklepie stacjonarnym, bez konieczności wyjmowania karty płatniczej ze swojego portfela. Dlaczego tak? Bo dzięki karcie mobilnej Visa masz ją w swoim telefonie!

  HCE (Host Card Emulation)  to system płatności zbliżeniowych. Dzięki tej technologii możesz płacić zbliżeniowo swoim telefonem i nie musisz wiązać się żadną umową z operatorem GSM. Zapomnij o tradycyjnej plastikowej karcie i płać za zakupy swoim smartfonem!
   
  Produkt dedykowany dla klientów, którzy poszukują nowoczesnych rozwiązań pozwalających na szybkie realizacje płatności za dokonywane zakupy czy usługi.  To oferta skierowana również do grupy ludzi młodych posiadających smartfony i chętnie korzystających z nowinek technologicznych. Posiadaczem karty mobilnej może być każdy posiadacz rachunku (ROR) dla osób fizycznych, już od 13 roku życia!  Karta mobilna Visa (HCE) ma charakter globalny. Karta umożliwia dokonywanie płatności zarówno w kraju jak i za granicą, poprzez terminale z funkcją zbliżeniową, dlatego płatności przy użyciu karty mobilnej Visa (HCE) są nowoczesne i wygodne!

  PRZEWODNIK PO PORTFELU SGB
  Dodatkowe informacje uzyskasz również w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Przysusze.

  CO NALEŻY ZROBIĆ ABY MÓC PŁACIĆ KARTĄ MOBILNĄ VISA?
  Należy posiadać:
  •  rachunek ROR w Banku Spółdzielczym w Przysusze lub w którejś z jego jednostek,
  •  telefon z systemem operacyjnym Android w wersji minimum 4.4 i obsługą NFC
  •  oraz zamówić kartę w placówce Banku oferującego produkt. Po złożeniu wniosku, a następnie podpisaniu umowy, karta mobilna VISA może być zainstalowana w telefonie.
  •  W celu uzyskania informacji o dostępności produktu lub usługi i o szczegółach oferty oraz informacji o opłatach i prowizjach, skontaktuj się z Bankiem Spółdzielczym w Przysusze.

  ZALETY PŁATNOŚCI MOBILNEJ
  •  płatności w czasie rzeczywistym, w ciągu kilku sekund, szybko i sprawnie,
  •  bezpieczne i wygodne płatności w sklepach stacjonarnych umożliwiających płatności zbliżeniowe,
  •  bez połączenia z Internetem w momencie płatności,
  •  dostępne dla telefonów obsługiwanych przez wszystkich operatorów telefonii komórkowej, bez względu na rodzaj usługi,
  •  łatwy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku,
  •  możliwość dokonywania transakcji w kraju i zagranicą,
  •  brak debetu na rachunku-wszystkie transakcje realizowane są w oparciu o saldo,
  •  brak konieczności noszenia portfela bo przecież karta debetowa jest w Twoim telefonie!

  BEZPIECZEŃSTWO
  •  przed wgraniem aplikacji zainstaluj na swoim telefonie oprogramowanie antywirusowe i aktualizuj je na bieżąco, ponadto zaleca się ustawienie blokady ekranu telefonu (PIN, wzór lub odcisk palca),
  •  karta pozostaje cały czas w rękach posiadacza,
  •  możliwość ustawienia PIN zabezpieczającego dostęp do aplikacji Portfel SGB,
  •  możliwość wyłączenia płatności automatycznych,
  •  konieczność potwierdzenia PINem transakcji powyżej 50 PLN.

  W przypadku zgubienia lub kradzieży telefonu, należy niezwłocznie zastrzec kartę mobilną. Kartę można zastrzec dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu:
  •  z kraju – tel. (22) 515-31-50,
  •  z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50.
  KORZYŚCI
  •  wygodne płacenie telefonem bez konieczności noszenia portfela,
  •  możliwość płacenia w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale akceptujące karty zbliżeniowe Visa, zarówno w kraju jak i za granicą,
  •  każda transakcja dokonywana jest w oparciu o środki pieniężne dostępne na rachunku bankowym użytkownika,
  •  dokonywanie szybkich płatności zbliżeniowych poprzez odblokowanie ekranu telefonu i zbliżenie telefonu do terminala akceptującego karty zbliżeniowe Visa – powyżej kwoty 50 zł konieczne potwierdzenie numerem PIN,
  •  możliwość wypłacania gotówki z bankomatów po udostępnieniu odpowiednich urządzeń,
  •  rozwiązanie niezależne od operatorów telefonii komórkowej,
  •  brak konieczności posiadania karty SIM NFC lub umowy z operatorem telefonii komórkowej,
  •  historia transakcji w Portfelu SGB (do 30 dni wstecz).

  JAK Z NIEJ KORZYSTAĆ
  •  Płatności zbliżeniowe są możliwe na telefonach z najpopularniejszym na rynku systemem Android ™ (wersja 4.4 lub wyższa) i modułem NFC.
  •  Zainstaluj aplikację mobilną Portfel SGB dostępną w sklepie Play.
  •  Płatność odbywa się bez połączenia z Internetem. Wystarczy włączyć komunikację NFC w ustawieniach telefonu i wybrać aplikację Banku Portfel  SGB jako domyślną dla płatności zbliżeniowych.
  •  Aby zapłacić, wystarczy odblokować telefon i przyłożyć go do terminala. Płatność mobilna jest równie szybka jak płatność kartą zbliżeniową.
  •  Płać za swoje zakupy – do kwoty 50 zł bez potwierdzania numerem PIN. W przypadku płatności powyżej 50 zł zostaniesz poproszony o wprowadzenie PIN-u do karty na terminalu.

  KARTĄ MOBILNĄ MOŻESZ DOKONYWAĆ
  •  płatności zbliżeniowych w punktach handlowo usługowych,
  •  wypłaty gotówki w bankomatach obsługujących funkcjonalność zbliżeniową,
  •  wypłacać gotówkę w ramach usługi cash back na terenie kraju.

  NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  •  Czy muszę mieć rachunek w Banku, aby móc posiadać kartę mobilną Visa?
  Karta mobilna Visa to debetowa karta wydawana do rachunku osobistego. Aby była możliwość wydania karty, należy posiadać rachunek ROR w Banku.

  •  Jakie wymogi musi spełniać urządzenie mobilne, aby można było zainstalować kartę mobilną Visa?
  Warunkiem wydania i zainstalowania karty  mobilnej Visa jest posiadanie
  •   telefonu NFC pozwalającego na instalację karty mobilnej Visa;
  •   systemu operacyjnego Android w wersji min. 4.4.,
  •   pobranie aplikacji Portfel SGB ze sklepu Google Play.
  •  Czy mogę posiadać dwie różne karty mobilne w jednym urządzeniu mobilnym?
  Nie. W jednym telefonie może funkcjonować w jednym czasie tylko jedna karta mobilna Visa.

  •   Czy mogę posiadać jedną kartę mobilną Visa  w dwóch różnych telefonach?
  Nie. Jedną kartę mobilną Visa można posiadać wyłącznie w jednym telefonie.

  •   Co zrobić jeśli zgubie telefon?
  W przypadku zgubienia lub kradzieży telefonu, należy niezwłocznie zastrzec kartę mobilną. Kartę można zastrzec dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu:
  •     z kraju – tel. (22) 515-31-50,
  •     z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50.
  •   Czy korzystanie z karty mobilnej Visa jest bezpieczne?
  Korzystanie z karty mobilnej jest bezpieczne pod warunkiem zachowania przez posiadacza karty/użytkownika karty podstawowych zasad bezpieczeństwa. Karta mobilna działa analogicznie jak inne karty zbliżeniowe wydawane w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim . Podczas dokonywania płatności urządzenie mobilne pozostaje cały czas w Twoich rękach. Wszystkie transakcje dokonywane są w oparciu o środki dostępne na rachunku. Płatności do kwoty 50 zł realizowane są bez konieczności potwierdzenia numerem PIN, transakcje na kwotę wyższą niż 50 zł wymagają potwierdzenia numerem PIN. Ponadto istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia samego telefonu i/lub aplikacji Portfel SGB dodatkowym kodem PIN.

  •   Posiadam już kartę mobilną Visa i planuję zmianę telefonu. Czy moja karta będzie nadal funkcjonować?
  Dane karty mobilnej nie są zapisane na karcie SIM urządzenia mobilnego. Jeśli planujesz zmianę urządzenia, przyjdź do placówki Banku Spółdzielczego w Przysusze  po nowy identyfikator i kod aktywacyjny do Aplikacji SGB – Twoja karta mobilna Visa będzie działała na nowym telefonie.

  •   Czy do dokonywania transakcji konieczny jest dostęp do sieci Internet w telefonie?
  Nie. Dostęp do sieci Internet w telefonie jest wymagany jedynie w celu instalacji karty na telefonie oraz podczas aktualizacji kluczy.

  •   Ile transakcji mogę dokonać bez dostępu do sieci Internet?
  Bez dostępu do Internetu można dokonać 10 transakcji. Jeden klucz konieczny jest do dokonania jednej transakcji. Po dokonaniu 10 transakcji aplikacja Portfel SGB automatycznie ściągnie kolejne klucze, pod warunkiem, że telefon będzie mógł połączyć się z systemem przez Internet. 

  •   Jak długo są ważne klucze w aplikacji Portfel SGB?
  Czas ważności kluczy wynosi 10 dni.

  •    Po jakich kursach przeliczane są transakcje dokonane za granicą?
  Rozliczenie operacji dokonanych w walucie innej niż złoty, są przeliczane na złote przez i według kursów Visa - informacja o zastosowanym kursie jest dostępna na stronie www.visaeurope.com

              PRZEWODNIK PO PORTFELU SGB

  BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
  UBE
  Nasz Bank świadczy usługi dostępu do rachunków rozliczeniowych za pośrednictwem Usług Bankowości Elektronicznej – UBE, tj. Systemu Bankowości Internetowej. Z usług UBE może korzystać posiadacz lub współposiadacz rachunku za pośrednictwem Internetu. W ramach usługi Klient ma możliwość:

  1. uzyskania następujących informacji o rachunku:

  - aktualne informacje o saldzie i obrotach na rachunku,
  - informacje o wysokości wolnych środków,
  - lista operacji wykonywanych przez użytkownika,
  - historia salda rachunku za wybrany okres z możliwością jego wydruku,
  - informacja o lokatach własnych;

  2. wykonywania operacji w dowolnym miejscu w kraju lub na świecie, bez konieczności przychodzenia do Banku:

  - polecenie przelewu,
  - zlecenie stałe,
  - zakładanie i likwidacja lokat;

  3. dostępu do dodatkowych usług:

  - zmiana hasła,
  - korzystanie z serwisów informatycznych WWW,
  możliwość ustawienia filtrowania adresów IP, z jakich możliwe jest zalogowanie się do konta poprzez Internet.
  - W projektowaniu systemu usług internetowych nasz Bank wykorzystał najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczeń przed ewentualnymi próbami włamania.

  Informacja o ryzykach dotyczących bankowości elektronicznej:
  a) wyłudzenie poufnych danych, np. hasła lub numeru karty płatniczej poprzez atak hakerski – tzw. phishing;
  b) podmiana numeru rachunku odbiorcy przelewu;
  c) przejęcie danych odbiorcy podczas wykonywania transakcji za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu;
  d) przechwycenie przez osobę nieuprawnioną środków do logowania lub autoryzacji transakcji.

  Adres email do Stanowiska ds. Teleinformatycznych: serwis@bsprzysucha.pl

  W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do jednostek organizacyjnych naszego Banku.

  Aktualności

  Skarbonka pomysłów – konkurs SKO
  14/05/2019
  News
  9 kwietnia 2019r. pod hasłem „Skarbonka pomysłów” rozpoczął się mini-konkurs SKO w SGB-Banku.
  Mastercard: karta praktyczna i ładna – sprzedaż premiowa kart
  18/03/2019
  News
  Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży
  27/02/2019
  News
  Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów, wolontariuszy. Pracownicy Banku Spółdzielczego w Przysusze również przyłączyli się do tego projektu.
  Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i możliwością realizacji scenariusza "hard brexit"
  19/02/2019
  News
  Zmiana godzin otwarcia placówek BS Przysucha
  18/02/2019
  News
  Zmiana godzin otwarcia placówek BS Przysucha
  Zmiany w regulaminie - klienci indywidualni
  04/01/2019
  News
  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dbając o rozwój funkcjonalności produktów bankowych, a także mając na uwadze dostosowanie do zmian przepisów prawa oraz zwiększenie bezpieczeństwa dokonywanych przez Państwa transakcji, Bank Spółdzielczy w Przysusze wprowadza zmiany w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”.