Porozmawiaj z
konsultantem
 • Dokonaj wyboru tematu rozmowy
 • Podaj swoje dane kontaktowe

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem w ciągu 24 godzin.

 • Preferencyjne kredyty dla Każdego
  RACHUNKI BANKOWE
  Rachunek biezący lub pomocniczy

  W naszej ofercie posiadamy:

  • Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich, służący do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, związanych z wykonywaną działalnością,
  • Rachunek pomocniczy służy do wyodrębnienia środków na określony cel i przeprowadzania określonych przez posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych.

  Rachunek bieżący i pomocniczy skierowany jest do:

  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  • jednostek i zakładów budżetowych,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osiągających dochody z najmu lub dzierżawy, oraz wspólników spólek cywilnych wykonujących działalność gospodarczą,
  • organizacji społecznych, politycznych, zawodowych,
  • fundacji i stowarzyszeń,
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • osób tworzących komitety czynów społecznych, Rady Rodziców, Komitety Rodzicielskie szkół i innych placówek oświatowych.

  Korzyści z posiadania rachunku bieżącego i pomocniczego w BS Przysucha:

  • kompleksowa obsługa finansowa,
  • przeprowadzanie rozliczeń w formie gotówkowej (czek gotówkowy, dyspozycja wpłaty/wypłaty) lub bezgotówkowej (polecenia przelewu, polecenie zapłaty, karty płatnicze) (lista bezprowizyjnych bankomatów),
  • możliwość korzystania z usług bankowości internetowej UBE,
  • możliwość zaciągnięcia kredytu odnawialnego w rachunku,
  • otwarcie i prowadzenie lokat terminowych w ramach umowy rachunku.

  Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Przysusze


  Rachunek walutowy dla klientów instytucjonalnych

  Jeśli Twoja firma współpracuje z firmami zagranicznymi to rachunek walutowy w naszym banku jest właśnie dla Ciebie.
  Proponujemy Ci konto w :

  • euro (EUR)
  • dolarach amerykańskich ( USD)
  • funtach szterlingach (GBP)
  Rachunek walutowy dla klientów instytucjonalnych służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

  Na rachunki walutowe przedsiębiorców można dokonywać wpłat i wypłat w walutach wymienialnych w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej.


  Środki na rachunkach oszczędnościowych objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych. Gwarancje określone są w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
  DEPOZYTY _ LOKATY TERMINOWE
  Lokaty terminowe dla niefinansowych podmitów instytucjonalnych

  W naszej ofercie znajdziesz lokatę terminową, gdzie:

  • minimalna kwota depozytu wynosi 2.000,00 PLN
  • minimalna kwota depozytu z negocjowanym oprocentowaniem w złotych polskich wynosi 50.000,00 PLN.

  Posiadacz rachunku może wnosić lokaty na różne okresy lokacyjne i o różnym oprocentowaniu, zgodnie z ofertą Banku.

  Bank stawia kwotę lokaty wraz z naliczonymi odsetkami, do dyspozycji posiadacza w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym upłynął zadeklarowany okres lokacyjny.

  Środki pieniężne zgromadzone na lokacie terminowej podlegają odnowieniu na kolejny, taki sam okres, zgodnie w obowiązującą w Banku tabelą oprocentowania.

  Minimalna kwota warunkująca otwarcie i prowadzenie lokaty dla:

  1. lokaty w złotych wynosi 3.000 złotych,
  2. lokaty w walutach wymienialnych równowartość 1.000 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku;(1.000 USD lub 1.000GBP).


  Środki na rachunku lokat objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

  KREDYTY
  Kredyt w rachunku bieżącym

  Przeznaczenie kredytu
  Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem obrotowym, przeznaczonym na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy.

  Limit kredytu w rachunku bieżącym dla przedsiębiorcy należy uzależnić od średniomiesięcznych obrotów i przychodów. Limit nie może być większy niż dwukrotność średniomiesięcznych obrotów (wpływów) na rachunkach bieżących klienta w Banku za ostatnie 12 miesięcy i 20% przychodów za ostatni pełen rok.

  Okres kredytowania
  Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy.

  Kwota kredytu
  Kwota kredytu zgodna jest z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, uzależniona od:

  1. celowości gospodarczej działalności
  2. wysokości i częstotliwości obrotów
  3. poziomu zdolności kredytowej
  4. rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych
  5. rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu   

  Spłata kredytu
  Każdy udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej - wpływ środków na rachunek umniejsza kwotę kredytu.

  Oprocentowanie do wyboru:

  • zmienne 8,20% w stosunku rocznym,
  • oparte o stawkę WIBOR 3M plus marża Banku 5,50% w stosunku rocznym


  Kredyt obrotowy

  Przeznaczenie kredytu
  Kredyt obrotowy przeznaczony jest na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług (w tym również możliwość sfinansowania VAT-u).

  Okres kredytowania
  Kredyt udzielany jest do 12 miesięcy. W przypadku uzasadnionym cyklem produkcyjnym, wzrostem produkcji, wprowadzeniem nowej technologii, kredyt może być udzielony na okres do trzech lat.

  Kwota kredytu
  Zgodnie z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, uzależniona od:

  1. efektywności działalności gospodarczej
  2. wysokości i częstotliwości obrotów
  3. poziomu zdolności kredytowej
  4. rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych
  5. rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu   

  Oprocentowanie do wyboru

  • zmienne od 7,5% do 8,3% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania,
  • oparte o stawkę WIBOR 3M plus marża Banku od 4,10% do 5,20% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania.
  Kredyt inwestycyjny
  Przeznaczenie kredytuKredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych mającychna celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.Okres kredytowaniaKredyt może być udzielony maksymalnie na okres do 15 lat w zależności od celu kredytowania.Kwota kredytuKwota kredytu wyznaczana jest w oparciu o: aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy ocenę zdolności kredytowej proponowane zabezpieczenie celowość/efektywność przedsięwzięcia poziom ryzyka kredytowegoOprocentowanie do wyboru zmienne od 7,5% do 8,3% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania, oparte o stawkę WIBOR 3M plus marża Banku od 4,10% do 5,20% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania.
  Kredyt hipoteczny

  Przeznaczenie kredytu
  Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności na:

  • finansowanie działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych,
  • finansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych czynnych, należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami, płatności,
  • refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia,
  • zakup środków trwałych,
  • rozbudowę, adaptację, remont nieruchomości rolnej.

  Okres kredytowania
  Umowa kredytu zawierana jest na okres do 15 lat.

  Kwota kredytu
  Uzależniona jest od zdolności kredytowej klienta. Kwota kredytu nie może być wyższa niż 50% przychodów ze sprzedaży towarów, usług, materiałów i produktów (za poprzedni rok sprawozdawczy)  i nie wyższa niż 70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Minimalna kwota kredytu to 30.000 zł, maksymalna  3.000.000 zł.

  Oprocentowanie kredytu do wyboru:

  • zmienne od  8,5% do 8,7% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania,
  • oparte o stawkę WIBOR 3M plus marża Banku od 5,80% do 5,90% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania
  Kredyt obrotowo-inwestycyjny

  Przeznaczenie kredytu
  Kredyt Przeznaczony jest na finansowanie wszelkich nakładów inwestycyjnych i obrotowych związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem działalności gospodarczej:

  1. zasadnicze finansowanie – zakup aktywów trwałych, np. maszyn i urządzeń, nieruchomości (w tym: rozbudowa, modernizacja, adaptacja);
  2. dodatkowe finansowanie – zakup środków obrotowych (w tym: zapasów - zwiększenia stanu zapasów,   należności).

  Okres kredytowania
  Maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat z możliwością karencji do 12 miesięcy.

  Kwota kredytu
  Minimalna kwota kredytu 50 000,00 zł.
  Maksymalna kwota kredytów 90% nakładów inwestycyjnych z możliwością zwiększenia kwoty o 20% (liczonych od nakładów inwestycyjnych) na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (środki obrotowe), nie więcej niż 1 500 000 zł, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy, nie więcej niż 1 000 000 zł.

  Oprocentowanie kredytu

  • stałe od  6,50% do 8,00% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania,
  • oparte o stawkę WIBOR 3M plus marża Banku od 5,00% do 5,90% w stosunku rocznym w zależności od okresu kredytowania


  Poręczenia i gwarancje

  Bank Spółdzielczy w Przysusze udziela gwarancji i poręczeń w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z umów określonych w zleceniu gwarancji lub poręczenia.

  Bank udziela poręczeń I gwarancji w złotych na okres do 5 lat.

  W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do placówek naszego Banku.


  Kredyty i pożyczki dla jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)

  Przeznaczenie
  Środki z kredytów krótkoterminowych mogą być przeznaczone na:

  • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST,
  • finansowanie planowanego deficytu budżetu JST,

  Środki z kredytów średnio- i długoterminowych mogą być przeznaczone na:

  • finansowanie planowanego deficytu budżetu JST,
  • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
  • wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

  Warunki kredytowania
  Warunki kredytowania ustalane są indywidualnie dla każdego przetargu.

  Bank finansuje do 100 % kosztów przedsięwzięcia.

  Możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału lub odsetek.

  Oprocentowanie
  Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawki rynkowe i marżę Banku ustalaną indywidualnie.


  KARTY PŁATNICZE
  Karta płatnicza VISA BUSINESS
  Jeśli poszukujesz prostych i bezpiecznych rozwiązań finansowych dla Twojej firmy, Visa Business jest dla Ciebie. To międzynarodowa, powszechnie używana karta płatnicza, dzięki której zrealizujesz służbowe transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Możesz nią płacić w hotelach, sklepach, na stacjach benzynowych – we wszystkich miejscach oznaczonych logo Visa, w tym dokonywać transakcji zbliżeniowych payWave.

  Twoje korzyści:
  • Kartę otrzymujesz do rachunku bieżącego lub pomocniczego
  • Możesz wskazać pracowników, którzy otrzymają kartę
  • Wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze dla firmy, bez konieczności noszenia gotówki
  • Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych - poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę oznaczonego logo payWave – do kwoty 50 zł - bez potwierdzania numerem PIN*
  • Możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
  • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą
  • Bez prowizji wypłacasz gotówkę z sieci bankomatów SGB i BPS - Spółdzielcza Sieć Bankomatów (lista bezprowizyjnych bankomatów)
  • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem cash back
  • Stała kontrola finansów - możliwość sprawdzenia w każdej chwili dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • Minimum formalności przy wydaniu karty
  • Atrakcyjne oferty i zniżki przy płatności kartą - Oferty Visa
  • Możliwość pobrania kodu PIN poprzez SMS na wskazany numer telefonu
  • Bezpieczeństwo:
   • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach
   • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

  * terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

  W przypadku utraty karty płatniczej – celem jej zastrzeżenia - należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie telefonicznie Biuro Obsługi Klienta dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu :

  1) z kraju – tel. (22) 515 31 50
  2) z zagranicy – tel. 00 48 22 515 31 50

  oraz zgłosić ten fakt osobiście w Jednostce Banku.

  BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
  UBE
  Nasz Bank świadczy usługi dostępu do rachunków rozliczeniowych za pośrednictwem Usług Bankowości Elektronicznej – UBE, tj. Systemu Bankowości Internetowej. Z usług UBE może korzystać posiadacz lub współposiadacz rachunku za pośrednictwem Internetu. W ramach usługi Klient ma możliwość:

  1. uzyskania następujących informacji o rachunku:

  - aktualne informacje o saldzie i obrotach na rachunku,
  - informacje o wysokości wolnych środków,
  - lista operacji wykonywanych przez użytkownika,
  - historia salda rachunku za wybrany okres z możliwością jego wydruku,
  - informacja o lokatach własnych;

  2. wykonywania operacji w dowolnym miejscu w kraju lub na świecie, bez konieczności przychodzenia do Banku:

  - polecenie przelewu,
  - zlecenie stałe,
  - zakładanie i likwidacja lokat;

  3. dostępu do dodatkowych usług:

  - zmiana hasła,
  - korzystanie z serwisów informatycznych WWW,
  możliwość ustawienia filtrowania adresów IP, z jakich możliwe jest zalogowanie się do konta poprzez Internet.
  - W projektowaniu systemu usług internetowych nasz Bank wykorzystał najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczeń przed ewentualnymi próbami włamania.

  Informacja o ryzykach dotyczących bankowości elektronicznej:
  a) wyłudzenie poufnych danych, np. hasła lub numeru karty płatniczej poprzez atak hakerski – tzw. phishing;
  b) podmiana numeru rachunku odbiorcy przelewu;
  c) przejęcie danych odbiorcy podczas wykonywania transakcji za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu;
  d) przechwycenie przez osobę nieuprawnioną środków do logowania lub autoryzacji transakcji.

  Adres email do Stanowiska ds. Teleinformatycznych: serwis@bsprzysucha.pl

  W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do jednostek organizacyjnych naszego Banku.

  Aktualności

  Zebrania Grup Członkowskich
  17/04/2019
  News
  Na podstawie §39 ust. 2 i 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Przysusze, Zarząd Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Przysusze w dniach 06-10.05.2019r. wg załączonego terminarza.
  Mastercard: karta praktyczna i ładna – sprzedaż premiowa kart
  18/03/2019
  News
  Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży
  27/02/2019
  News
  Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów, wolontariuszy. Pracownicy Banku Spółdzielczego w Przysusze również przyłączyli się do tego projektu.
  Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i możliwością realizacji scenariusza "hard brexit"
  19/02/2019
  News
  Zmiana godzin otwarcia placówek BS Przysucha
  18/02/2019
  News
  Zmiana godzin otwarcia placówek BS Przysucha
  Zmiany w regulaminie - klienci indywidualni
  04/01/2019
  News
  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dbając o rozwój funkcjonalności produktów bankowych, a także mając na uwadze dostosowanie do zmian przepisów prawa oraz zwiększenie bezpieczeństwa dokonywanych przez Państwa transakcji, Bank Spółdzielczy w Przysusze wprowadza zmiany w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”.